WOMENOMICS DAILY NEWS
Społeczeństwo
27. Listopada 2019

Symboliczne 16 dni. Trwa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet

25 listopada na całym świecie ruszyła 28. kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Wybór terminu kampanii – między Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet (25.11.) a Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka (10.12.) ma na celu podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, a nie sprawą prywatną.

Czas kampanii to skoordynowane działania ponad 2000 instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych, w około 180 krajach na całym świecie, których celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć, która dotyka w szczególności dziewcząt i kobiet.

ŚWIATOWY TEMAT PRZEWODNI KAMPANII, W 2019 ROKU TO: „KONIEC Z PRZEMOCĄ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ W ŚWIECIE PRACY”

Główne przejawy przemocy ze względu na płeć, z którymi mamy do czynienia w świecie pracy to dyskryminacja i molestowanie seksualne w miejscu pracy. Ściśle powiązane są także przemoc ze strony bliskiej osoby/w rodzinie oraz przemoc i dyskryminacja, do których dochodzi w szkołach i uczelniach, ponieważ ich konsekwencje mają poważne negatywne skutki dla kobiet także w pracy.

TYLKO TAK ZNACZY TAK

Fundacja Autonomia, wraz z Partner/k/ami, w 2019 roku zwraca szczególną uwagę na możliwości zapobiegania i przeciwdziałania przemocy seksualnej, w tym molestowaniu seksualnemu w miejscach pracy i nauki, w szczególności na uczelniach.

Naszym celem jest podniesienie wiedzy na temat tej przemocy, w tym - możliwych indywidualnych, grupowych i instytucjonalnych sposobów jej zapobiegania i reagowania na nią. Przekaz kampanii kierujemy zarówno do osób, które mogą dopuścić się przemocy, osób które są jej świadkami oraz osób, które są poszkodowanymi. W skutecznym przeciwdziałaniu przemocy konieczne jest doprowadzenie do zmian systemowych – dlatego obok organizacji studenckich naszymi partnerami są uniwersyteckie pełnomocniczki, a matronują Kampanii krakowska Rada ds. Równego Traktowania oraz Rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Pedagogicznego w Krakowie - czytamy w komunikacie Fundacji Autonomia i dalej na stronie:

Feminiski i aktywistki praw kobiecych od dawna wskazywały, że przemoc domowa to problem publiczny i polityczny, który wpływa na każdy aspekt życia społecznego. Także ONZ dostrzegło znaczenie efektów przemocy ze strony partnera na prawo kobiet do pracy, bez względu na to, czy dzieje się w miejscu pracy, czy w domu. Pokazano, że przemoc ze względu na płeć w środowisku domowym utrzymuje kobiety w rolach podległych i obniża ich zdolność do dążenia i uzyskania lepiej płatnej pracy ze względu na gorszy stan zdrowia, a także wpływa na nieobecności i zmiany pracy. Zwrócono uwagę również na fakt, że kobiety, które doświadczyły przemoc ze względu na płeć, częściej pracują dorywczo lub w zmniejszonym wymiarze godzin niż kobiety, które nie doświadczyły tego rodzaju przemocy.

Kilka informacji ze statystyk:

  • 78% ankietowanych osób, które doświadczyły przemocy domowej, przyznało, że spóźniły się do pracy ze względu na tę przemoc.
  • 25% ankietowanych osób, które doświadczyły gwałtu, straciły pracę w ciągu roku od zdarzenia, a 30%-53% zatrudnionych osób, które doświadczyły przemocy z/s partnera straciły pracę częściowo ze względu na tę przemoc.
  • Dane z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i in. wskazują, że kobiety przebywające w schroniskach/ośrodkach dla osób dotkniętych przemocą często tracą pracę
  • Przemoc domowa często towarzyszy kobietom także w miejscu pracy. Stalking w miejscu pracy może przybrać formę natarczywego kontaktu i przemocy przez e-mail, telefon, czy media społecznościowe, a także niechciane prezenty czy incydenty przemocy fizycznej czy seksualnej w miejscu pracy.
  • W USA, wśród kobiet, które zostały zamordowane przez partnera, 76% doświadczyły wcześniej stalkingu z ich strony. Stalking to często indykator innych form przemocy – 81% kobiet, który doświadczyły stalkingu przez byłego lub obecnego męża/partnera, z którym mieszkały, doświadczyło także przemocy fizycznej z ich strony.

Dlaczego istotne jest, by pracodawcy nie byli obojętni wobec wpływu przemocy ze strony osoby bliskiej na pracę?

Coraz więcej osób zauważa, że miejsce pracy to ważne źródło prewencji i interwencji w kwestii przemocy domowej. Stabilne zatrudnienie i bezpieczeństwo finansowe to kluczowe czynniki pomagające kobietom wyjść z przemocowych związków, uniknąć izolacji społecznej i utrzymać pewien poziom normalności w ich życiu. Dodatkowo, brak bezpieczeństwa finansowego i bieda często narażają kobiety na doświadczanie przemocy.

Zobacz jeszcze:
INSTAGRAM